Awwwards

projekty

SZKOłA W ZMIANIE

Projekt koordynowany przez Wydział Pedagogiczny UW i partnerstwo Edukacja na Nowo. Ma na  celu wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dokonywaniu zmian w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz  adekwatnych do wyzwań cywilizacyjnych XXI w.

Punkt wyjścia: analiza modelu relacji nauczyciele-uczniowie-rodzice-środowisko lokalne w kierunku określenia zakresu autonomii i współpracy tych podmiotów w podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania. W efekcie diagnozy powstaną projekty zmian w edukacji, dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły.

Cel główny: podniesienie atrakcyjności szkoły dla lokalnej społeczności, czyli:

Uczestnicy projektu: całe środowisko szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, uczniów i ich rodziców, oraz kadry zarządzającej.

Kadra projektu to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci Fundacji Edukacja na NOWO oraz praktycy